Privacybeleid

House of Metta vindt uw privacy zeer belangrijk. Ik houd mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en ga vertrouwelijk om met persoonsgegevens van klanten.

House of Metta verwerkt enkel gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze dienst(en) hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, social media en dienstverlening van House of Metta. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 01/04/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies

Gegevensverwerking

Aard en doel van de gegevens

Op de volgende manieren kunnen er persoonsgegevens bij House of Metta achter gelaten worden:

  • U laat gegevens achter via het contactformulier
  • U volgt een social media kanaal van House of Metta
  • U meld u aan voor een e-mailverzoek, wachtlijst, nieuwsbrief of een soortgelijke mailingsdienst
  • U schrijft u in voor een les, workshop, of ander evenement
  • U besteld een (online) product of dienst

House of Metta gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening of de verbetering hiervan. De gegevens worden verwerkt omdat u hier toestemming voor heeft gegeven, ter uitvoering van uw gegeven opdracht en/of overeenkomst, omdat House of Metta moet voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of een ander gerechtvaardigd belang waarbij de belangen van de lezer in acht zijn genomen.

Uw gegevens worden niet zo maar met derden gedeeld, tenzij het is noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om aan wettelijke en/of administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst, een eed of wettelijke verplichting. Verdere verstrekking aan derden wordt uitsluitend gedaan met uw nadrukkelijke toestemming.

Bij het bezoeken van de website van House of Metta kunnen er automatisch gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Naast bovengenoemde gegevens kunnen er ook beeldgegevens verzameld worden in de vorm van foto’s of video’s. Dit kan gebeuren op een (fysiek) evenement of wanneer u zelf beeldmateriaal toestuurt (bijvoorbeeld een review). Dit beeldmateriaal kan later gebruikt worden op de website, social media en/of andere marketinguitingen. Bij niet-anoniem gebruik wordt altijd toestemming gevraagd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

House of Metta bewaard uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerkte gegevens. U heeft te allen tijde het recht op beperken van de verwerking, zie hiervoor uw rechten bij ‘rechten van de lezer’.

Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren volgens een wettelijk bewaartermijn van fiscale data.

Rechten van de lezer
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens House of Metta worden verwerkt. U kunt te allen tijde contact opnemen met maaikelouise@live.nl wanneer u vragen heeft en/of gebruik wilt maken van uw rechten. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Wij vragen u hier wel voorafgaand uw klacht kenbaar te maken via maaikelouise@live.nl, zodat wij hier samen uit kunnen komen.

Recht op inzage en informatie

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en de doeleinde hiervan in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met maaikelouise@live.nl, u krijgt dan een kopie toegestuurd van alle gegevens en bijbehorende doeleinde die wij van u bewaard hebben.

Recht op rectificatie

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking indienen via maaikelouise@live.nl. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op dataportabiliteit

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken over te laten dragen aan een andere partij. U kunt een verzoek met die strekking indienen via maaikelouise@live.nl. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres en naar de contactgegevens van de andere partij alle kopieën van gegevens die wij over u hebben verwerkt. De mogelijkheid bestaat dat wij in een dergelijke situatie de dienstverlening met u niet langer kunnen voortzetten, omdat wij de veilige koppeling van data niet langer kunnen garanderen.

Recht op beperking van de verwerking en vergetelheid

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Tenzij dit niet mogelijk is op grond van een wettelijk bewaartermijn. U kunt een verzoek met die strekking indienen via maaikelouise@live.nl. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van House of Metta. U kunt uw bezwaar indienen via maaikelouise@live.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij de verwerking blijvend staken.

Voor een overzicht en verdere uitleg van al uw rechten kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten) raadplegen.

Cookies

De website van House of Metta maakt gebruik van cookies. U kunt de cookies, samen met uw browsegeschiedenis, te allen tijde zelf verwijderen in uw browser. Deze cookies maken het onder andere mogelijk voor ons om inzage te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken, waardoor we de website en daarop aangeboden diensten verder kunnen verbeteren. Om de cookies te analyseren wordt er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Google Analytics en Facebook Pixel.

Privacybeleid Google – Servicevoorwaarden Google

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u helemaal geen cookies meer gebruikt. U gebruikt dan ook geen cookies meer die noodzakelijk zijn voor een werkende website (voor meer informatie: www.learn-about-cookies.com). Wanneer cookies volledig worden uitgeschakeld kunnen sommige onderdelen van de House of Metta website (en andere websites) niet meer werken.

Links naar andere websites

Op de website en/of social media pagina’s van House of Metta kan er verwezen worden naar andere websites en/of social media pagina’s. House of Metta is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiesbeleid dat geldt bij derden.

Wijzigingen in het privacybeleid
House of Metta behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van het beleid zal altijd terug te vinden zijn op deze pagina.

CONTACTGEGEVENS

House of Metta

T: 0648722287 | E: maaikelouise@live.nl 

Contactpersoon: Maaike Hofsommer

Zie ook de contact pagina.